Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt wat er gebeurt in de gemeente. De raad vormt samen met het college van B&W het bestuur van de gemeente Zeewolde.

Hier vindt u per partij een overzicht van de raadsleden.

In deze raadscommissie hebben alle raadsleden zitting. De commissie bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor en vergadert doorgaans in de tweede week van de maand.

Heeft u vragen over vergaderingen of over onderwerpen op de raadsagenda dan kunt u bij de griffie terecht. Ook kunt u zich aanmelden als u wilt inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering.
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur.
(T) 036-5229467
(E) griffie@zeewolde.nl

De commissie heeft als doel om de raad bij te staan in zijn toezichthoudende rol bij het afleggen van verantwoording door het college aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag en de naleving van de regels ten aanzien van het beleid, het beheer, de informatievoorziening en de verantwoording op financieel gebied.
De commissie vergadert zoveel als zij nodig vindt, de vergaderingen zijn openbaar.