Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 16 december 2021

19:00
Locatie

The Lux

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vragenuur raadsleden
 3. 3

 4. 4

 5. 5

  Bijlagen

 6. 6

  1. de organisatieverordening gemeente Zeewolde 2002 in te trekken waarbij dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 7. 7

  1. De aanpassing van de Integrale verordening voor de Individuele studietoeslag met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2021 vaststellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 8. 8

  1. De ‘Verordening tegemoetkoming aannemelijke meerkosten personen met een chronische ziekte of beperking Zeewolde 2022’ vaststellen.
  2. Voor de uitvoer van de beleidsregel een bedrag van € 49.400,- beschikbaar stellen aan Meerinzicht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)

  Moties

  Onderwerp
  2021-M21 Armoedeval chronisch zieken
 9. 9

  1. De volgende verordeningen voor 2022 vaststellen:

  - Onroerende zaakbelastingen
  - Toeristenbelasting
  - Forensenbelasting
  - Rioolheffing
  - Afvalstoffenheffing
  - Begraafrechten
  - Leges
  - Marktgeld
  - Havengeld
  - Precariobelasting
  2 De 1e begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 10. 10

  1. het Gemeentelijk Rioleringsplan Zeewolde 2022-2028 vast te stellen; Mochten er zienswijzen worden ingediend dan zullen wij u hierover informeren. Als dit zou leiden tot een aanpassing in het Gemeentelijk Rioleringsplan, dan zal het plan opnieuw aan u worden voorgelegd
  2. een bedrag van € 780.000,- over te hevelen van de egalisatievoorziening “Riolering” naar de voorziening “Riolering”.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 11. 11

  1. vast te stellen van het document ‘Uitwerking voorstel ‘Naar een klimaatadaptief Zeewolde’’ met daarin een voorstel over de aanpak, bestaande uit:
  • de aanpak via het spoor van zowel kansen als knelpunten;
  • het hanteren van een vergelijkbare werkwijze als bij Trekkersveld en Waterbuurt;
  2. een bestemmingsreserve ‘klimaatadaptatie’ in te richten;
  3. het beschikbaar stellen van € 341.000,- ten behoeve van het voorbereiden en uitwerken van diverse projecten, onderzoek en personele ondersteuning in de periode 2022 t/m 2024 ten laste van de Algemene Reserve en deze aan de bestemmingsreserve ‘klimaatadaptatie’ toe te voegen;
  4. de 22e wijziging van de begroting van het dienstjaar 2021 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 12. 12

  1. vaststellen van het biodiversiteitsplan ‘Zeewolde, midden in de natuur’ als onderdeel van het beleid inzake klimaatadaptatie;
  2. het beschikbaar stellen van €352.000 ten behoeve van het voorbereiden en uitwerken van diverse projecten, onderzoek, communicatie en externe ondersteuning in de periode 2022 t/m 2024 ten laste van de Algemene reserve en deze aan de bestemmingsreserve ‘klimaatadaptatie’ toe te voegen;
  3. de 21e wijziging van de begroting van het dienstjaar 2021 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 13. 13

  1. de ‘Visie Jeugdhulpregio Noord-Veluwe’ in het kader van de Norm van opdrachtgeverschap vast te stellen.
  2. de Regiovisie Jeugd Flevoland ‘Samen, dichtbij en leren wat werkt’ in het kader van de Norm van opdrachtgeverschap vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 14. 14

  1. de 3e kwartaalrapportage 2021 vast te stellen;
  2. de 17e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen;
  3. een bedrag van € 1.796.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Transformatie Sociaal Domein voor tekorten in het Sociaal Domein;
  4. een bedrag van € 360.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Afrekening gevolgen Coronacrisis vanwege ontvangen compensatie vanuit het rijk;
  5. een bedrag van € 73.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Afrekening gevolgen Coronacrisis vanwege nadelen uit de eerste inventarisatie van Corona effecten tot en met september 2021;
  6. een voorziening Wachtgeld in te stellen voor een afgetreden wethouder, groot € 261.000. Dekking vindt plaats uit de Algemene reserve;
  7. de overige mutaties in de reserves, zoals opgenomen in de tabel bij onderdeel 0.10 Mutaties reserves in de 3e kwartaalrapportage 2021, vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 15. 15

  1. De grondexploitatieberekening Trekkersveld IV 2021 vast te stellen;
  2. De geheimhouding van de bijlagen bij dit raadsvoorstel te bekrachtigen tot het moment van afsluiting van de grondexploitatie. De geheimhouding is door het college opgelegd op 9 november 2021 en is gebaseerd op artikel 25, derde lid van de Gemeentewet en artikel 10 tweede lid aanhef en onder b (financiële belangen van de gemeente) van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
  3. De 19e begrotingswijziging vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 16. 16

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  Fractie BurgerBelang (1), Fractie CDA (2), Fractie D66 (2), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
  tegen
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie CU (3)
 17. 16.A

  Moties

  Onderwerp
  2021-M30 betrekken inwoners, bedrijven, verenigingen en overige stakeholders bij grote ontwikkelingen
 18. 17

  1. het aangepaste wegbeeld voor het centrumcarré vast te stellen;
  2. voor de jaren 2022 en 2023 een totaalbedrag van € 1.000.000,- te onttrekken aan de Algemene Reserve en toe te voegen aan het nieuw in te stellen budget ‘Aanpassen centrumcarré’;
  3. de 18e wijziging van de begroting van het dienstjaar 2021 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 19. 18

  1. De restant kredieten A) voor het in stand houden van Sportcomplex Het Baken - en B) huur ander zwembad, na opening van het nieuwe sportcomplex het Baken, terug te laten vallen in de algemene middelen;
  2. Een aanvullend krediet te verlenen van € 280.000,- voor de realisatie van het voorplein van Sportcomplex Het Baken en dit krediet beschikbaar te stellen door een onttrekking uit de Algemene Reserve.
  3. De 20e begrotingswijziging vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
  tegen
  Fractie PvdA/GroenLinks (2)
 20. 19

  1. de Gebiedsagenda Ermelo, Harderwijk en Zeewolde vast te stellen;
  2. de colleges van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de opdracht te geven tot het uitvoeren van de Gebiedsagenda in samenwerking met de provincies Flevoland en Gelderland.

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (1), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
  tegen
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie CU (3)

  Moties

  Onderwerp
  2021-M09 Samen werken en versterken ikv gebiedsagenda EHZ
 21. 19.A

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (1), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
  tegen
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie CU (3), Fractie VVD (3)

  Amendementen

  Onderwerp
  Gebiedsagenda Ermelo, Harderwijk, Zeewolde
 22. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)

  Moties

  Onderwerp
  2021-M31 Kaderbrief
 23. 22

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Leefbaar Zeewolde (5), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie PvdA/GroenLinks (2), Fractie VVD (3), Fractie Zeewolde Liberaal (1)
 24. 23
  Sluiting