Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 24 mei 2022

20:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:17 - 00:01:26 - Gerrit Jan Gorter
  1. In 2022 de BIZ belasting niet opleggen.
  2. Stichting Ondernemersfonds Centrum (fonds gelieerd aan de VCZ waarin de BIZ gelden worden gestort) in 2022 ter uitvoering van het activiteitenplan BIZ 2022 een financiële bijdrage te doen ter grootte van € 60.355,- en deze dekken uit de bestemmingsreserve Afrekening gevolgen Corona crisis.
  3. De 7e begrotingswijziging van het boekjaar 2022 vaststellen.

  Resultaat stemming

 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, omdat de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting conform de GR VRF en de Kadernota 2023 zijn

  Resultaat stemming

  00:02:15 - 00:02:34 - Gerrit Jan Gorter
 3. Geen zienswijze in te dienen tegen de oprichting en deelname aan de Stichting risicobeheer veiligheidsregio’s door de Veiligheidsregio Flevoland

  Resultaat stemming

  00:03:33 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 4. Geen zienswijze indienen op de voorgestelde begrotingswijziging 2022 en op de ontwerpbegroting 2023 van de OFGV.

  Resultaat stemming

  1. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de GGD Flevoland, omdat de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting conform de GR GGD Flevoland zijn;
  2. De structurele verhoging van de inwonerbijdrage voor de GGD Flevoland taakstellend meenemen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

  Resultaat stemming

  00:03:59 - 00:04:16 - Gerrit Jan Gorter
 5. Geen gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2023-2026.

  Resultaat stemming

  00:04:27 - 00:04:45 - Gerrit Jan Gorter
  00:04:45 - 00:05:06 - Evert Ekker
  00:05:06 - 00:05:13 - Gerrit Jan Gorter
  1. instemmen met de beoordeling van de ingediende zienswijzen overeenkomstig bijlage 2, de Nota van zienswijzen.
  2. instemmen met de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig bijlage 3, de Lijst met aanpassingen;
  3. het bestemmingsplan ‘Noorderwold deelgebied 3’ zoals vastgelegd in de verbeelding met id-nummer NL.IMRO.0050.BPNoorderwoldDg3-ON01 op de gebruikte ondergrond BGT (6 oktober 2021) en met inachtneming van de onder 2 voorgestelde aanpassingen gewijzigd vaststellen.
  4. met toepassing van artikel 6.12, tweede lid, onder a Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vaststellen.

  Resultaat stemming

  00:05:29 - 00:05:42 - Gerrit Jan Gorter
  1. De geheimhouding opheffen voor alle informatie die werd gedeeld tijdens de raadsvergadering van 19 december 2019. Deze geheimhouding heeft de raad zichzelf opgelegd op grond van artikel 25 lid 1 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 aanhef en onder b WOB.
  2. Voor de volgende voorstellen en/of de bijlagen de geheimhouding opheffen, die eerder door het college is opgelegd en door de raad is bekrachtigd:
   a. Bestemmingsplan Trekkersveld IV: raadsvergadering van 25 maart 2021, geheimhouding op het raadsvoorstel inclusief bijlagen (met uitzondering van bijlage 3 en de passages die geheim moeten blijven op grond van artikel 10 van de WOB);
   b. Uitvoering WSW: GR IJsselmeergroep; raadsvergadering van 31 mei 2018, geheimhouding op het raadsvoorstel inclusief bijlagen;
   c. Wijziging GR Nieuwland Erfgoed: raadsvergadering van 15 december 2016, geheimhouding op de bijlage.
  3. De geheimhouding per 1 september 2022 opheffen, die eerder door het college is opgelegd en door de raad is bekrachtigd, voor de bijlagen bij het voorstel: Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex het Baken: raadsvergaderingen van 15 december 2016 en 14 december 2017, geheimhouding op de investeringsbegroting en vergelijkend overzicht renovatie.

  Resultaat stemming

  00:05:52 - 00:06:04 - Gerrit Jan Gorter
 6. Resultaat stemming

  00:06:42 - 00:07:04 - Gerrit Jan Gorter