Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 21 december 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:44 - 00:02:53 - Gerrit Jan Gorter
  00:03:18 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 2. 2

  00:03:36 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
  00:03:57 - 00:05:33 - Tamara Baas
  00:05:33 - 00:05:34 - Ernst Bron
  00:08:30 - 00:08:35 - Gerrit Jan Gorter
  00:08:35 - 00:08:54 - Tamara Baas
  00:08:54 - 00:08:56 - Ernst Bron
  00:09:11 - 00:09:44 - Gerrit Jan Gorter
 3. 3

  00:09:17 - 00:09:44 - Gerrit Jan Gorter
 4. 4

  00:09:26 - 00:09:44 - Gerrit Jan Gorter
 5. 5

  Bijlagen

  00:09:35 - 00:09:44 - Gerrit Jan Gorter
  00:09:44 - 00:09:59 - Tamara Baas
  00:09:59 - 00:10:14 - Gerrit Jan Gorter
  00:10:14 - 00:11:03 - Tamara Baas
  00:11:03 - 00:14:52 - Femke van Wijk
 6. 6

  1. Na het onderzoek van de geloofsbrief de heer H. Visser toelaten als raadslid en overgaan tot zijn beëdiging.
  2. Na het onderzoek van de geloofsbrief de heer J.M. de Groot toelaten als raadslid en overgaan tot zijn beëdiging.

  00:13:50 - 00:14:52 - Femke van Wijk
  00:14:52 - 00:14:57 - Gerrit Jan Gorter
  00:14:57 - 00:15:53 - Henk Parisius
  00:15:53 - 00:16:08 - Gerrit Jan Gorter
  00:29:18 - 00:29:46 - Gerrit Jan Gorter
 7. 7

  1. Vaststellen van de Subsidieverordening Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2024.
  2. Instemmen met het beëindigen van de Subsidieverordening Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2019 e.v.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:29:25 - 00:29:46 - Gerrit Jan Gorter
  00:29:46 - 00:29:53 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  00:29:53 - 00:31:19 - Gerrit Jan Gorter
 8. 8

  1. Instemmen met de wijziging van de integrale verordening sociaal domein van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en de bijgevoegde wijzigingsverordening vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:30:12 - 00:31:19 - Gerrit Jan Gorter
 9. 9

  1. Toestemming verlenen aan het college om de definitieve wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland (GRVRF) aan te gaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:30:20 - 00:31:19 - Gerrit Jan Gorter
 10. 10

  1. De concept beheersverordening Fortenveld - Vestingveld, met ID nummer NL.IMRO.0050.BHFortenVestingvld-VS01 op de gebruikte BGT ondergrond d.d. 14 september 2022, ongewijzigd vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:30:28 - 00:31:19 - Gerrit Jan Gorter
 11. 11

  1. Concept “Verordening adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Zeewolde” vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:30:33 - 00:31:19 - Gerrit Jan Gorter
 12. 12

  1. De Nota van uitgangspunten 2024 vaststellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:30:40 - 00:31:19 - Gerrit Jan Gorter
 13. 13

  1. De 3e kwartaalrapportage 2023 vaststellen.
  2. De mutaties in de reserves, zoals opgenomen in de tabel bij onderdeel 0.10 Mutaties reserves in de 3e kwartaalrapportage 2023, vaststellen.
  3.  € 201.000 onttrekken aan de Algemene reserve in verband met de aanvulling van de voorziening Wachtgeld voormalig wethouders.
  4.  Het beschikbaar stellen van een nieuw krediet van € 258.000 ten behoeve van het baggeren van de Aanloophaven.
  5.  Het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten ten behoeve van het voorplein Het Baken (€ 100.000), uitbreiding van de Kaleidoscoop (€ 40.000) en vervanging van een voertuig (€ 6.000).
  6. De 22e wijziging van de begroting 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:30:46 - 00:31:19 - Gerrit Jan Gorter
 14. 14

  1. Instemmen met het aanvullend indexeren van de subsidieplafonds 2024 voor de beleidstaken ‘met personeel’ met een index van 4,33%;
  2. Instemmen met het doteren van teruggevorderde subsidiebedragen 2022 (een bedrag van € 69.107,70) aan de stelpost Loonprijs gesubsidieerde instellingen;
  3. Instemmen met een onttrekking van € 42.392,30 aan de algemene reserve om de stelpost Loonprijs gesubsidieerde instellingen aan te vullen;
  4. Instemmen met de dekking voor voornoemde indexering van € 111.500,- uit de stelpost Loonprijs gesubsidieerde instellingen;
  5. De maximale subsidieplafonds 2024 voor te verstrekken subsidies in 2024 vaststellen op een totaalbedrag van € 2.790.600,-.
  6. De24e wijziging van de begroting 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:30:56 - 00:31:19 - Gerrit Jan Gorter
 15. 15

  1. geen zienswijze in te dienen betreffende de 1e begrotingswijziging vanuit de Bestuursrapportage 2023 van Meerinzicht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:30:58 - 00:31:19 - Gerrit Jan Gorter
 16. 16

  1.  Een 5-tal kredieten met een totale waarde van€ 1.989.451,- beschikbaar stellen.
  2. Ter dekking van de bijbehorende kapitaallasten een bedrag van € 1.989.451,- onttrekken uit de Algemene reserve en doteren aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten.
  3. Een bedrag van € 693.232,- direct afboeken ten laste van de Algemene reserve.
  4. De 23e begrotingswijziging van boekjaar 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10)
  tegen
  Fractie VVD (2)
  00:31:05 - 00:31:19 - Gerrit Jan Gorter
  00:31:19 - 00:31:47 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  00:31:51 - 00:33:42 - Gerrit Jan Gorter
 17. 17

  1. De kaders zoals omschreven in de ‘kadernotitie Recycleplan Zeewolde 2025-2030’ vaststellen.
  2. Kennisnemen van de resultaten van de ‘Peiling Afvalinzameling’ onder de inwoners van Zeewolde door I&O Research.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10)
  tegen
  Fractie VVD (2)
  00:32:21 - 00:33:42 - Gerrit Jan Gorter
  00:33:42 - 00:34:08 - Bouwe van der Weide
  00:34:08 - 00:34:11 - Gerrit Jan Gorter
  00:34:11 - 00:35:05 - Hans de Groot
  00:35:05 - 00:35:30 - Gerrit Jan Gorter
  00:35:30 - 00:36:12 - Femke van Wijk
  00:36:12 - 00:36:49 - Bouwe van der Weide
  00:36:49 - 00:37:42 - Gerrit Jan Gorter
  00:38:11 - 00:38:25 - Gerrit Jan Gorter
  00:38:59 - 00:40:14 - Gerrit Jan Gorter
 18. 18

  1. Het duurzaamheidskompas - Visie Duurzaamheid 2030 en de beschreven ambities daarin vast te stellen.
  2. De raad geeft middels het vaststellen van de visie het ontwikkelingskader voor duurzaamheid af. En geeft hiermee opdracht aan het college om binnen dit kader uitvoering te geven aan een uitvoeringsagenda waarmee de beschreven ambities behaald gaan worden.
  3. De raad wordt elke 2 jaar geïnformeerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsagenda en wat de stand van zaken is op de ambities uit het duurzaamheidskompas.
  4. Duurzaamheid financieel als volgt te structureren:
  a) Het samenvoegen van de drie bestemmingsreserves Energie Uitvoeringsprogramma, Klimaatakkoord en “het goede voorbeeld geven”, tot één nieuwe bestemmingsreserve: “Duurzaamheidskompas 2030”.
  b) De gelden die in deze nieuwe bestemmingsreserve “Duurzaamheidskompas 2030” beschikbaar komen à € 1.096.000, in te zetten voor de uitvoering van de duurzaamheidsvisie, en hiermee de ambities die in de visie staan beschreven te realiseren.
  c) Het beëindigen van de voorziening Duurzaamheidsprogramma en de structurele dotatie aan deze voorziening ad € 30.000,- om te zetten naar een structureel budget.
  d) Het structurele budget Milieubeleid deels om te zetten naar een nieuw structureel budget Duurzaamheid.
  5. De 25e wijziging van begrotingsjaar 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:39:56 - 00:40:14 - Gerrit Jan Gorter
  00:40:14 - 00:41:42 - Hans de Groot
  00:41:42 - 00:41:56 - Gerrit Jan Gorter
  00:41:56 - 00:41:58 - Ernst Bron
  00:42:53 - 00:43:00 - Gerrit Jan Gorter
  00:43:00 - 00:43:39 - Hans de Groot
  00:43:40 - 00:43:48 - Ernst Bron
  00:43:48 - 00:44:21 - Gerrit Jan Gorter
  00:44:21 - 00:44:31 - Bouwe van der Weide
  00:44:31 - 00:44:40 - Gerrit Jan Gorter
  00:45:36 - 00:46:06 - Gerrit Jan Gorter
 19. 19

  1. Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2024 (hierna APV 2024) met toelichting overeenkomstig de bijlage onder gelijktijdige intrekking van de APV 2020.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  00:45:41 - 00:46:06 - Gerrit Jan Gorter
  00:46:06 - 00:47:11 - Manno Jonker
  00:47:11 - 00:48:31 - Hans de Groot
  00:48:31 - 00:49:08 - Gerrit Jan Gorter
  00:49:08 - 00:49:12 - Gerrit Jan Gorter
  00:52:49 - 00:54:03 - Gerrit Jan Gorter
  00:54:35 - 00:54:54 - Gerrit Jan Gorter
 20. 20

  1. Scenario 3 als voorkeursscenario aanwijzen uit de vier gepresenteerde scenario’s.
  2. Scenario 3 uitwerken tot een voorlopig ontwerp.
  3. Een voorbereidingskrediet van € 80.000,- beschikbaar stellen om scenario 3 uit te werken naar een voorlopig ontwerp.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10)
  tegen
  Fractie VVD (2)
  00:54:45 - 00:54:54 - Gerrit Jan Gorter
  00:55:11 - 00:55:59 - Tom Zonneveld
  00:55:59 - 00:56:13 - Arjan Kremer
  00:56:13 - 00:57:30 - Hans de Groot
  00:57:30 - 00:57:33 - Gerrit Jan Gorter
  00:57:33 - 00:59:43 - Bouwe van der Weide
  00:59:43 - 01:00:00 - Gerrit Jan Gorter
  01:00:06 - 01:00:15 - Gerrit Jan Gorter
  01:00:15 - 01:00:30 - Arjan Kremer
  01:00:30 - 01:01:26 - Hans de Groot
  01:01:26 - 01:01:49 - Tom Zonneveld
  01:01:49 - 01:02:59 - Hans de Groot
  01:02:59 - 01:03:09 - Gerrit Jan Gorter
  01:03:09 - 01:03:38 - Bouwe van der Weide
  01:03:38 - 01:04:16 - Tamara Baas
  01:04:16 - 01:04:33 - Hans de Groot
  01:04:33 - 01:04:58 - Tom Zonneveld
  01:04:58 - 01:05:59 - Hans de Groot
  01:05:59 - 01:08:33 - Gerrit Jan Gorter
 21. 21

  1. de Omgevingsvisie 2021 vast te stellen, waarbij in de actielijst op pagina 19 van het document wordt toegevoegd:
  “We streven naar een inclusieve samenleving waarin niemand wordt uitgesloten en waarin alle voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen en iedereen er zelfstandig gebruik van kan maken”;


  2. de Nota van Zienswijzen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  01:07:53 - 01:08:33 - Gerrit Jan Gorter
  01:08:33 - 01:10:03 - Samee Sabur
  01:10:03 - 01:10:22 - Gerrit Jan Gorter
  01:10:22 - 01:13:15 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  01:13:15 - 01:13:26 - Gerrit Jan Gorter
  01:13:26 - 01:13:32 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  01:13:32 - 01:14:13 - Theun Schaaf
  01:14:13 - 01:15:06 - Gerrit Jan Gorter
  01:15:06 - 01:15:07 - Helmut Hermans
  01:15:40 - 01:15:49 - Gerrit Jan Gorter
  01:15:52 - 01:15:56 - Helmut Hermans
  01:15:56 - 01:16:00 - Gerrit Jan Gorter
  01:16:00 - 01:16:05 - Hans de Groot
  01:16:05 - 01:16:11 - Gerrit Jan Gorter
  01:16:23 - 01:16:38 - Hans de Groot
  01:16:38 - 01:16:45 - Gerrit Jan Gorter
  01:17:28 - 01:17:57 - Gerrit Jan Gorter
  01:17:57 - 01:19:30 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  01:19:30 - 01:19:38 - Theun Schaaf
  01:19:38 - 01:19:49 - Gerrit Jan Gorter
  01:19:49 - 01:21:06 - Tamara Baas
  01:21:06 - 01:22:17 - Bouwe van der Weide
  01:22:17 - 01:22:59 - Gerrit Jan Gorter
  01:23:52 - 01:24:01 - Gerrit Jan Gorter
  01:24:37 - 01:25:29 - Gerrit Jan Gorter
 22. 21.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)

  Amendementen

  Onderwerp
  2023-A3 Amendement Omgevingsvisie
 23. 22

  1. Instemmen met de beoordeling van de ingediende reacties, overeenkomstig bijlage 2, de reactienota;
  2. De concept beheersverordening Zeewolde – G-gebied, met ID nummer NL.IMRO.0050.BHGgebied-VS01 op de gebruikte BGT ondergrond d.d. 10 juli 2023, ongewijzigd vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 72%
  tegen 28%
  voor
  Fractie CU (3), Fractie Leefbaar Zeewolde (10)
  tegen
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie D66 (1), Fractie VVD (2)
  01:24:43 - 01:25:29 - Gerrit Jan Gorter
  01:25:29 - 01:25:46 - Theun Schaaf
  01:25:46 - 01:25:50 - Gerrit Jan Gorter
  01:25:50 - 01:29:21 - Samee Sabur
  01:29:21 - 01:30:07 - Henk Parisius
  01:30:07 - 01:30:19 - Gerrit Jan Gorter
  01:30:19 - 01:31:41 - Hans de Groot
  01:31:41 - 01:32:15 - Gerrit Jan Gorter
  01:32:43 - 01:33:39 - Helmut Hermans
  01:33:39 - 01:33:54 - Gerrit Jan Gorter
  01:33:58 - 01:34:30 - Theun Schaaf
  01:34:30 - 01:34:36 - Gerrit Jan Gorter
  01:34:36 - 01:36:18 - Hans de Groot
  01:36:18 - 01:36:25 - Gerrit Jan Gorter
  01:36:25 - 01:38:05 - Theun Schaaf
  01:38:05 - 01:38:09 - Gerrit Jan Gorter
  01:38:09 - 01:39:26 - Hans de Groot
  01:39:26 - 01:39:49 - Gerrit Jan Gorter
  01:39:49 - 01:40:23 - Arjan Kremer
  01:40:23 - 01:40:45 - Hans de Groot
  01:40:45 - 01:40:53 - Gerrit Jan Gorter
  01:40:53 - 01:42:01 - Samee Sabur
  01:42:01 - 01:42:12 - Gerrit Jan Gorter
  01:42:12 - 01:42:28 - Bouwe van der Weide
  01:42:28 - 01:42:44 - Gerrit Jan Gorter
  01:44:09 - 01:44:52 - Gerrit Jan Gorter
 24. 23

  1. als zienswijze van gemeente Zeewolde aan het bestuur van deOmgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek te verzenden:


  In de gewijzigde GR OFGV dient, onverlet hetgeen in het concept is opgenomen, bij het onderdeel zienswijzen (artikelen 11 en 16) rekening te worden gehouden met de volgende hoofdregel:
  1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de OFGV hoeven voorafgaand aan hun besluitvorming geen zienswijzen te vragen aan de deelnemende Raden en Provinciale Staten, behalve bij:
  a. De Kadernota/-brief;
  b. De ontwerpbegroting;
  c. De jaarstukken inclusief het voorstel inzake de resultaatsbestemming;
  d. Begrotingswijzigingen die gevolgen hebben voor de deelnemersbijdragen;
  e. Voorgenomen besluiten t.a.v. het oprichten van of deelnemen aan stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;
  f. Onderwerpen waarvoor het dagelijks bestuur dat zelf wenselijk vindt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  01:44:17 - 01:44:52 - Gerrit Jan Gorter
  01:44:52 - 01:47:27 - Tamara Baas
  01:47:27 - 01:47:47 - Gerrit Jan Gorter
  01:47:47 - 01:48:18 - Evert Ekker
  01:48:18 - 01:48:57 - Gerrit Jan Gorter
  01:48:57 - 01:49:38 - Tamara Baas
  01:49:38 - 01:49:58 - Hans de Groot
  01:49:58 - 01:50:12 - Gerrit Jan Gorter
  01:50:40 - 01:50:45 - Gerrit Jan Gorter
  01:50:45 - 01:51:02 - Tamara Baas
  01:51:02 - 01:51:39 - Gerrit Jan Gorter
  01:52:19 - 01:52:28 - Gerrit Jan Gorter
  01:53:13 - 01:53:42 - Gerrit Jan Gorter
 25. 23.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)

  Amendementen

  Onderwerp
  2023-A4 Amendement wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV
 26. 24

  1. De volgende verordeningen voor 2024 vaststellen:
  - Onroerende zaakbelastingen
  - Toeristenbelasting
  - Forensenbelasting
  - Rioolheffing
  - Afvalstoffenheffing
  - Begraafrechten
  - Leges
  - Marktgeld
  - Precariobelasting
  - Havengeld
  2. De 2e begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2024 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10)
  tegen
  Fractie VVD (2)
  01:53:27 - 01:53:42 - Gerrit Jan Gorter
  01:53:42 - 01:55:05 - Arjan Kremer
  01:55:05 - 01:59:29 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  01:59:29 - 02:00:31 - Gerrit Jan Gorter
  02:01:10 - 02:01:18 - Gerrit Jan Gorter
  02:01:18 - 02:02:48 - Bouwe van der Weide
  02:02:53 - 02:06:07 - Evert Ekker
  02:06:07 - 02:06:14 - Gerrit Jan Gorter
  02:06:14 - 02:07:27 - Arjan Kremer
  02:07:27 - 02:07:45 - Gerrit Jan Gorter
  02:07:45 - 02:09:30 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  02:09:30 - 02:10:09 - Evert Ekker
  02:10:09 - 02:10:18 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  02:10:18 - 02:10:30 - Evert Ekker
  02:10:30 - 02:10:38 - Gerrit Jan Gorter
  02:10:38 - 02:11:11 - Femke van Wijk
  02:11:11 - 02:11:54 - Theun Schaaf
  02:11:54 - 02:12:02 - Gerrit Jan Gorter
  02:12:02 - 02:13:17 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  02:13:17 - 02:13:22 - Gerrit Jan Gorter
  02:13:22 - 02:13:40 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  02:13:40 - 02:14:12 - Evert Ekker
  02:14:12 - 02:14:32 - Tamara Baas
  02:14:32 - 02:14:44 - Gerrit Jan Gorter
  02:14:44 - 02:15:14 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  02:15:14 - 02:15:26 - Tamara Baas
  02:15:26 - 02:16:12 - Gerrit Jan Gorter
  02:16:56 - 02:17:29 - Gerrit Jan Gorter
 27. 25

  1. De resterende boekwaarde van de Ravelijn 1 (€ 1.410.578,90) afwaarderen.
  2. Het noodzakelijke bedrag hiervoor, het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopopbrengst,groot € 536.117,90, dekken vanuit de Algemene Reserve.
  3. Het gereserveerde deel voor de Ravelijn 1 in de Bestemmingsreserve Kapitaallasten, (€ 1.410.578,90) vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.
  4. De 21e begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10)
  tegen
  Fractie VVD (2)
  02:17:04 - 02:17:29 - Gerrit Jan Gorter
  02:17:29 - 02:17:44 - Betty van den Braber
  02:17:44 - 02:18:08 - Gerrit Jan Gorter
  02:18:43 - 02:19:16 - Gerrit Jan Gorter
 28. 26

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)

  Moties

  Onderwerp
  2023-M13 Motie vreemd Openbare toiletten
  02:19:06 - 02:19:16 - Gerrit Jan Gorter
  02:19:16 - 02:22:43 - Samee Sabur
  02:22:43 - 02:23:06 - Gerrit Jan Gorter
  02:23:15 - 02:23:32 - Gerrit Jan Gorter
  02:24:38 - 02:25:12 - Samee Sabur
  02:25:12 - 02:25:20 - Gerrit Jan Gorter
  02:25:54 - 02:26:11 - Gerrit Jan Gorter
 29. 27

  1. De 26e wijziging van de Begroting 2023 vaststellen.
  2. De 1e wijziging van de Begroting 2024 vast te stellen.
  3. Een bedrag van € 62.815 over te hevelen vanuit de algemene reserve naar de bestemmingsreserve kunst en cultuurnota.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)
  02:26:02 - 02:26:11 - Gerrit Jan Gorter
  02:26:11 - 02:26:18 - Hans de Groot
  02:26:21 - 02:26:30 - Gerrit Jan Gorter
  02:27:11 - 02:28:31 - Gerrit Jan Gorter
 30. 28

 31. 29

  02:30:48 - 02:41:27 - Gerrit Jan Gorter
  02:41:27 - 02:43:45 - Gerrit Jan Gorter
 32. 30

  02:41:44 - 02:43:45 - Gerrit Jan Gorter